Nàng kiều xứ lạ quê nhà. Nàng kiều xứ lạ quê nhà. Nhảy đến nội dung

Nàng kiều xứ lạ quê nhà.


Nàng kiều xứ lạ quê nhà.
Thân ta nỏn nà mặn mà thời nay.
Ai hay nghe tiếng người chê.
Mãi mê nhan sắc vẫn là chính ta.

By photographer