Cô đơn không phải là tuyệt vọng , chỉ là chất chứa nhiều lo ngại trong góc tối mà thôi . Cô đơn không phải là tuyệt vọng , chỉ là chất chứa nhiều lo ngại trong góc tối mà thôi . Nhảy đến nội dung

Cô đơn không phải là tuyệt vọng , chỉ là chất chứa nhiều lo ngại trong góc tối mà thôi .

Cô đơn không phải là tuyệt vọng , chỉ là chất chứa nhiều lo ngại trong góc tối mà thôi .
Model Foto : SagiBy Photographer