Wild gold dream | Giấc mơ vàng hoang dã


Wild gold dream
 When I sat reading, I felt like I was lost in a paranoid place.
A field and myself reading, at first I did not like the bustling place, I was only in one place and thought I was lost in nature.
My imagination, when I think about thinking and learning a golden dream.
The dried branches I hold, I think like a dry flower work with wild nature beauty.
I found my path, walked in shock, if anyone was out there and I came out!
No one and I remained calm, and flew like a person found a thinking initiative.
I found a corner of the tree in the middle of the river, it was big and shady and I continued reading to think about the golden dream, the imagination in the wilderness.


 Giấc mơ vàng hoang dã

Khi tôi ngồi đọc sách, tôi cảm thấy như mình bị lạc ở một nơi hoang tưởng.
Một lĩnh vực và bản thân tôi đọc, lúc đầu tôi không thích nơi nhộn nhịp, tôi chỉ ở một nơi và nghĩ rằng mình bị lạc trong tự nhiên.
Trí tưởng tượng của tôi, khi tôi nghĩ về việc suy nghĩ và học hỏi một giấc mơ vàng.
Những cành khô tôi cầm, tôi nghĩ như một bông hoa khô với vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã.
Tôi tìm thấy con đường của mình, bước đi trong cơn sốc, nếu có ai ở ngoài đó và tôi bước ra!
Không ai và tôi vẫn bình tĩnh, và bay như một người tìm thấy một sáng kiến ​​suy nghĩ.
Tôi tìm thấy một góc cây giữa sông, nó to và râm mát và tôi tiếp tục đọc để nghĩ về giấc mơ vàng, trí tưởng tượng nơi hoang dã.

By Photographer

👉 Chú ý : Tin tức ứng dụng - Bạn xem dưới đây 👇

CÁC CHÚ TÍ HON NHẢY NHƯ MÁY BAY XEM NÀO

Shooting Photo video

Trailer Wedding | Follow Story

Play music

If you are the one who feels the inspirational sound of the robot fight. Let the robot go deep into your mind, crush your pressure. Try listening once, everything will be fine. When you feel comfortable with the spirit of pleasure, you have a robot battle that melts pressure. Play music

Popular Posts