Mưa đến như gió lạnhMưa đến như gió lạnh
  Rain comes as cold wind


By Photographer