Liberal personality, like a short haired girl | Tính cách phóng khoáng, như cô nàng mái tóc ngắn đây.


Liberal personality, like a short haired girl
Fashion does not necessarily need sophistication, or follow a certain trend.
But I like the way colors are, for the delight that I require personality, wearing on me a liberal style.
I came to the sea cool, but my soul always gave me a compact and toned body.
nothing worrisome because, I like!

  


Thời trang không nhất thiết cần sự tinh tế, hay theo một xu hướng nhất định.
Nhưng tôi thích màu sắc phá cách, cho sự thỏa thích mà tôi yêu cầu cá tính, đang mặc trên người tôi một phong cách phóng khoáng.
Tôi đến biển là điều mát mẻ, nhưng tâm hồn vẫn luôn cho cơ thể thu gọn và săn chắc.
không gì đáng ngại bởi vì, tôi thích!
By Photographer

👉 Chú ý : Tin tức ứng dụng - Bạn xem dưới đây 👇

CÁC CHÚ TÍ HON NHẢY NHƯ MÁY BAY XEM NÀO

Shooting Photo video

Trailer Wedding | Follow Story

Play music

If you are the one who feels the inspirational sound of the robot fight. Let the robot go deep into your mind, crush your pressure. Try listening once, everything will be fine. When you feel comfortable with the spirit of pleasure, you have a robot battle that melts pressure. Play music

Popular Posts