I want to have a painting on people, tattoo art | Tôi muốn có một bức tranh về con người, nghệ thuật xăm hình

I want to have a painting on people, tattoo art

- Tattooing is painful, I know it, but I want good things to be positive, when I give the art tattoo on my body.
Beautiful is a hobby of moderate environment, creating a picture of meaning on the body and passion for art.
No matter who looks at the negative side, I still like and passion, art on the body! Art tattoo.
Tôi muốn có một bức tranh về con người, nghệ thuật xăm hình

- Xăm mình thật đau đớn tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn những điều tốt đẹp trở nên tích cực, khi tôi cho bức hình xăm nghệ thuật trên cơ thể của mình.
đẹp là một sở thích của môi trường ôn hòa, tạo ra một bức tranh ý nghĩa trên cơ thể và đam mê nghệ thuật.
Dù ai nhìn vào mặt tiêu cực, tôi vẫn thích và đam mê, nghệ thuật trên cơ thể! Hình xăm nghệ thuật.


   

   
By Photographer

👉 Chú ý : Tin tức ứng dụng - Bạn xem dưới đây 👇

CÁC CHÚ TÍ HON NHẢY NHƯ MÁY BAY XEM NÀO

Shooting Photo video

Trailer Wedding | Follow Story

Play music

If you are the one who feels the inspirational sound of the robot fight. Let the robot go deep into your mind, crush your pressure. Try listening once, everything will be fine. When you feel comfortable with the spirit of pleasure, you have a robot battle that melts pressure. Play music

Popular Posts