Nữ tính cách luôn mang tâm trạng trên góc phốNữ tính cách luôn mang tâm trạng trên góc phố  

Female personality always brings the mood on the street corner 

By Photographer
Copyright © Mrloctv . Desinger