A cup of coffee in the street, what you will see at night | Một tách cà phê trên đường phố, những gì bạn sẽ thấy vào ban đêm

A cup of coffee in the street, what you will see at night
A little bit deserted, a bit of people walking back and forth on the street.
When I sat and saw the silence, I looked in the artistic direction, with the idea of ​​coffee on the street.
The art I speak as a vision, is the dark point of dim light in the night.
I look for peace to avoid the bustle, which is I need to perform an artistic perspective, bring a deep soul to the image in the night.
 Một chút vắng vẻ, một chút người đi lại trên phố.
Khi tôi ngồi và thấy sự im lặng, tôi nhìn theo hướng nghệ thuật, với ý tưởng về cà phê trên đường phố.
Nghệ thuật tôi nói như một tầm nhìn, là điểm tối của ánh sáng mờ trong đêm.
Tôi tìm kiếm sự bình yên để tránh sự nhộn nhịp, đó là tôi cần thực hiện một quan điểm nghệ thuật, mang lại một tâm hồn sâu sắc cho hình ảnh trong đêm.By Photographer

👉 Chú ý : Tin tức ứng dụng - Bạn xem dưới đây 👇

CÁC CHÚ TÍ HON NHẢY NHƯ MÁY BAY XEM NÀO

Shooting Photo video

Trailer Wedding | Follow Story

Play music

If you are the one who feels the inspirational sound of the robot fight. Let the robot go deep into your mind, crush your pressure. Try listening once, everything will be fine. When you feel comfortable with the spirit of pleasure, you have a robot battle that melts pressure. Play music

Popular Posts